Få svar på alle dine spørgsmål her.
Vi opdaterer løbende og der kommer løbende nye svar på spørgsmål vi finder relevante for foreningen og dens have lejere…

Hverv i foreningen

FÆLLESPLADSEN

Drikkevarer må godt nydes på fællesarealerne.

Adfærd på fællesarealer skal ske i respekt for andre mennesker.

Aktiviteter på fællesarealerne skal ske under hensyntagende til de omkringboende havelejere. Der skal være en frizone på minimum 3 m til haveskel. Dog undtaget allerede etablerede områder.

 

Fedtboden holder åbent lørdage i sæsonen kl. 11:00 -16:00. Øvrige åbningstider og særlige arrangementer kan aftales med bestyrelsen.

I Fedtboden bliver der solgt lodder med fine præmier samt øl, vin, vand, samt en gratis is til børnene.

Alt efter hvem der står i båden kan der også købes sandwich, pølser og smørrebrød på udmeldte datoer.

Ønsker du selv at stå en lørdag i boden, så kontakt bestyrelsen på bestyrelsen@afdelinga.dk

Affald

KØB & salg af hus

Her kan du se en oversigt over hvem der må stå som lejer nr. 2

Oversigt over hvem der kan være lejer 2_Januar2021FINAL

I tilfælde af dødsfald kan du se her hvem der må overtage lejemålet.

Oversigt over hvem der kan overtage ved dødsfald 2_Januar2021FINAL 2

Får at kunne købe et hus i vores forening, skal du være tilmeldt vores venteliste, dette kan du gøre ved at gå ind på siden venteliste og tilmelde sig via formularen.

Ventelisten åbner årligt 1. april hvert år, såfremt der er ledige pladser.

Her kan du se, hvem og hvornår du må overdrage et havelod udenom foreningens venteliste.

Flow chart venteliste

Hvornår skal der vurderes 

Der skal altid vurderes ved salg og overdragelse af et kolonihavehus.
Ved overdragelse forstås overdragelse til ægtefæller eller slægtninge i ret op- eller nedstigende linje, uanset om overdragelse sker, mens sælger er i live eller overdragelsen sker ved dødsfald. Der er også tale om overdragelse, hvis to ejere bytter haver. Populært sagt kan man sige, at der altid skal vurderes, når alle navne på lejekontrakten skiftes ud. 

Derimod er der ikke tale om en overdragelse, når der optages en ekstra lejer på lejekontrakten eller ved den ene lejers fraflytning/sletning af lejekontrakten eller ved uskiftet bo, og der er derfor ikke krav om vurdering i disse tilfælde. Den enkelte forening kan dog have interne krav om vurdering i disse situationer. 

Der kan også foretages en vurdering, når ejer har brug for en vurdering i forbindelse med optagelse af lån eller lignende. 

Hvad skal vurderes 

Den vurdering, som skal foretages, skal omfatte haveloddets anlæg og beplantning samt bebyggelse inkl. nagelfast/tilpasset inventar. For haver på lejet jord skal der dog ikke vurderes, hvis der er tale om et tomt havelod. Et tomt havelod er som udgangspunkt et helt nyetableret havelod. 

Haven og bebyggelsen skal være lovlige, inden der vurderes. Byggeriet skal endvidere opfylde de regler i Bygningsreglementet, som er gældende for kolonihaver. Hvis have og bebyggelse ikke er lovlig, skal ejeren som udgangspunkt lovliggøre, inden der kan vurderes. Lovliggørelse kan ske enten i form af en nedrivning af ulovlige bygninger, eller ved en dispensation fra den myndighed, der har mandat til at give en sådan dispensation. 

Hvad koster en vurdering 

En vurdering koster 2.700,00 til 3.000,00 kr. Herudover kan den enkelte forening eller kreds fastsætte et lokalt gebyr for vurdering, som går til vurderingsudvalget. Gebyret deles oftest mellem 3 medlemmer i vurderingsudvalget. Gebyret betales af ejer

Sagsbehandlingstid 

Når medlemmet bestiller en vurdering, skal det tilstræbes, at han/hun modtager en vurderingsrapport indenfor 1 måned. Det er naturligvis en forudsætning for denne tidsramme, at vurdering af byggeriet rent faktisk er muligt, og at evt. forsinkelser ikke skyldes medlemmets forhold. 

Der kan vurderes IKKE hele året, og er en vurdering fra sag til sag. Uanset hvem der vurderer, er det dog altid den enkelte forening, der beslutter, om der sælges huse hele året eller om medlemmet kun kan sælge i sæsonen. Som udgagspunkt ser vi helst at der ikke ansæges om salg af hus uden for sæsonen.

Hvem har ansvaret for bebyggelsens lovlighed 

Som udgangspunkt er det altid medlemmet, der er ansvarlig for, at bebyggelsen på havelodden til enhver tid opfylder gældende regler. Det er også medlemmet, der har ansvaret for at udført arbejde, der kræver autoriserede håndværkere, er udført lovligt. 

Bestyrelsen eller vurderingsudvalget kan ikke forventes at skulle forholde sig til lovligheden af arbejder, der kræver autoriserede håndværkere, og det er ikke bestyrelsens opgave at forlange eller kontrollere attester fra autoriserede håndværkere, f.eks. el-attester, skorstensfejer-attester, kloak-attester mv. 

Ejeren af huset skal derfor inden vurderingen afgive en ejer-erklæring om lovligheden af arbejde, der kræver autoriserede håndværkere. Brug af ejer-erklæring er obligatorisk i alle foreninger. 

Hvis ejer ikke udfylder eller underskriver erklæringen, kan vurderingen ikke gennemføres. 

Hvis ejer erklærer, at de installationer, der kræver autoriserede håndværkere, ikke er lovlige, bliver de pågældende installationer ikke vurderet. Ejererklæringen skal gemmes i vurderingssystemet sammen med vurderingsrapporten. 

Hvornår er et hus ulovligt i forhold til størrelse og skelafstand imellem havelodderne? 

Hvis huset ikke opfylder de nuværende regler om størrelse og skelafstand, kan man ikke nødvendigvis konkludere, at huset er ulovligt. Reglerne om størrelse og skelafstand kan nemlig have ændret sig over tid, og her er det vigtigt, at bestyrelsen er opmærksom på, hvilke regler, der var gældende da huset blev opført. 

Man er altid nødt til at foretage en konkret vurdering af det enkelte hus, men generelt kan man sige at: 

  • Hvis huset dokumenterbart var lovligt, da det blev opført, er det stadig lovligt – også selv om reglerne senere er blevet strammere.
  • Hvis huset var ulovligt, da det blev opført, kan det godt senere være blevet lovligt, hvis reglerne senere er blevet lempet. 

Dit Havelod

Enhver form for afbrænding, herunder afbrænding af haveaffald samt brug af ukrudt brændere er forbudt.
Der må ikke etableres ildsted eller skorsten på den enkelte havelod

Udeblivelse fra fælles arbejde koster hver havemedlem 1.000 kr.

Misligholdt have og grund, har bestyrelsen ret til at lade arbejdet blive udført for havelejerens regning. Prisen beregnes ud fra opgave og der er ikke noget loft på den regning der påfalde havelejeren.

Forkert affaldssortering, kan medføre en udgift til sortering af containere. Prisen beregnes ud fra en timepris og der er ikke noget loft på den regning der påfalde havelejeren ( typisk koster det fra 2.000 – 6.000 kr. at få en stor container sorteret)

Din hæk skal klippes til så den overholder foreningens regler samt ikke er til gene for andre.

Hæk omkring de enkelte havelodder samt i skel mod nabomatrikler (parcelhusområderne) og de offentlige veje etableres som levende hegn, der i lodskel ikke må overstige 1,80 m. i lodskel mod stier/veje i foreningen dog ikke over 1,50 meter.

Din hæk skal flugte lygtepælene på lige husnumre
Hækken må ikke være bredere end at vejen fra lygtepæl til hæk på modsatte side er mindre end 3,50 meter.

Nu kan du få hjælp!

Konflikter påvirker typisk vores mentale og fysiske velvære, fordi det er noget uløst, der skaber spændinger i os.
I nogle tilfælde går det ikke kun ud over os selv, og i haveforeninger kan det omgivende foreningsliv blive påvirket.

Reager, når det er personen og ikke sagen, der bliver problemet
Jo hurtigere du reagerer og får hjælp til at håndtere konflikten, des lettere bliver den at løse. Derfor skal du reagere, når du mærker irritationen og vreden – når det ikke længere er sagen, der er problemet for dig, men personen, du er uenig med. Måske tænker du, konflikten ikke er slem nok til ligefrem at kontakte en konfliktmægler, men det er faktisk netop på DÈT tidspunkt, du skal gøre det.

Du kan få hjælp i hele havesæsonen
Vi udvider nu den aftale, vi har etableret på forsøgsbasis med Center for Konfliktløsning. Det betyder, at menige medlemmer nu også kan få hjælp til konflikter i haveforeningen.

Frem til 30. september (juli undtaget pga. ferie i centeret) kan du få gratis vejledning i, hvordan du håndterer en bestemt situation, der påvirker livet i haveforeningen.
Det kan være:

En konflikt imellem dig og ”din nabo” i haveforeningen
En konflikt imellem dig og din bestyrelse

Telefonsamtalen kan være afklarende, vejledende og/eller i form af sparring, så du bliver hjulpet på vej og får redskaber til at håndtere den konkrete konflikt.

Kontaktperson:
Vores tilknyttede mægler hedder Anne Rebsdorf og du kan bestille tid hos hende ved at sende hende en mail på abr@konfliktloesning.dk med dit telefonnummer
Du kan læse mere om hende her

Haveloddens bebyggelser må kun benyttes til natophold i tidsrummet fra 1.april til 31.oktober og i perioden 20 december til 2.januar, i skolernes vinterferie og i påskehelligdagene, (deklarationen §2)

Du må hele året rundt opholde dig i dagstimerne på dit havelod.

 

Det lejede havelod må kun benyttes til pryd – og eller køkkenhave dyrket til eget forbrug. Men ikke til erhvervsformål eller til oplagsplads.

Beplantning skal holdes i ordentlig stand, så de ikke generer naboer, havelejer er pligtig til at renholde og rive gangen/vejen udenfor haven og udfylde huller. Udvoksede eller nedhængende grene skal fjernes i lige linje med hækken. Overholdes dette ikke, har bestyrelsen ret til at lade arbejdet blive udført for havelejerens regning.

Det er kun tilladt at etablere levende hegn i skel, der i lodskel ikke må overstige 1.80 m, i lodskel mod stier/vej i foreningen dog ikke over 1.50 m.

Hamp må ikke dyrkes i vores haver. Kemiske midler til beskyttelse, bekæmpelse eller regulering af plantevækst må ikke anvendes

Camping og tør-toilet
Tømmes mellem: 22:00 – 09:00
Sted: Rummet ved siden af herretoilettet på fællespladen.

Træer, der er så store, at de generer naboer, skal fjernes, hvis det forlanges af bestyrelsen.

Trægrene må ikke hænge ud over vejen og skal klippes ind så de flugter hækken, medmindre de er højere end 4 meter.

Vanding med haveslange er forbudt, det samme gælder brug af sprinklere og siveslanger. Det er heller ikke tilladt at have slangen i vandkanden.

Tilslutning til koloniens vandforsyning må kun ske med bestyrelsens tilladelse, og kun fra det enkelte havelods stophane. Fra stophane til aftapnings steder må der kun bruges 1/2 “ eller mindre rør.

På hvert havelod må der opstilles et soppebassin med et maksimalt indhold på 1.000l.

Hvor der på hvert enkelte havelod forefindes dele af foreningens drænrør eller vandledninger i jorden, er havelejeren forpligtet til at give bestyrelsen meddelelse om eventuelle skader på disse, og den pågældende havelejer må tåle fornøden opgravning for reparation og nedlægning af nye drænrør eller vandledninger.

havelejer

Viste du at du via kolonihaveforbundet kan tilgå et medlems forbunds portal hvor du kan finde en masse interessante og brugbare informationer samt læse og tilmelde dig haveblandet m.m. Her er en lille guid til hvordan du kommer ind. FORBUNDSPORTALEN

Guide til medlemmer - Foreningsportalen

Har man ikke modtaget indbetalingskort eller opkrævning eller andet, skal man kontakte Kolonihaveforbundet, da de er dem som stor for opkrævning af lejen fra vores medlemmer i fremtiden.

Oplever man udfordringer eller har problemer med at betale sin haveleje skal man straks kontakte bestyrelsen omkring anmodning om udsættelse eller afdrags ordning.
Som udgangspunkt er det bestyrelsen alene der vurderer om det enkelte havelejer kan få en afdragsordning. En sådanne afdragsordning skal overholdes, sker dette ikke vil bestyrelsen overveje opsigelse af havelod og man vil blive bedt om at fjerne sit hus eller bede bestyrelsen om at påbegynde salgsprocessen.

5.4. Hvis leje eller anden pengeydelse ikke er betalt rettidigt, kan lejemålet ophæves som anført i  § 7.

5.5. Foreningen er berettiget til for ethvert krav mod et medlem, at søge sig fyldestgjort i den på havelodden opførte bebyggelse, beplantning m.v. forud for andre kreditorer. ( se vedtægterne )

Ved afregning til medlemmet vil bestyrelsen fratrække enhver udgift, der er forbundet med opsigelsen/ophævelsen eller afhændelsen, herunder bl.a. advokatomkostninger, retsgebyrer, lejerestance m.m., dog minimum 6.000,-.

Når opsigelse eller ophævelse af et medlemskab og lejeaftale har fundet sted, er det pågældende medlem pligtig at betale foreningen leje og andre ydelser vedrørende havelodden, indtil denne er fraflyttet og ryddeliggjort, ligesom medlemmet har pligt til at vedligeholde haven i samme periode.

7.1. Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejeaftale, hvis leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt og medlemmet ikke har betalt restancen senest 14 dage efter, at skriftligt krav er afsendt eller fremsat.

Scan billedet med kamerate på din telefon

Scan billedet med kameraet på din telefon

Husk at tilmelde dig vores nyhedsbrev det er dit eget ansvar at kunne modtage de informationer som bestyrelsen og foreningen sender ud med vigtige info. Dette kan du gøre her NYHEDSBREV
Eller Scan QR-koden med kameraet på din telefon

Du kan se eller gense gamle udsendte nyhedsbreve her

Nyhedsbrev vedrørende venteliste samt huse til salg, vil du automatisk blive tilmeldt når vi har registret din betaling.

Ønkser du ikke længere at modtage nyhedsbrev fra vores forening, skal du blot framelde dig i bunden af den mail du har fået.

5.4. Hvis leje eller anden pengeydelse ikke er betalt rettidigt, kan lejemålet ophæves som anført i  § 7.

5.5. Foreningen er berettiget til for ethvert krav mod et medlem, at søge sig fyldestgjort i den på havelodden opførte bebyggelse, beplantning m.v. forud for andre kreditorer. ( se vedtægterne )

Ved afregning til medlemmet vil bestyrelsen fratrække enhver udgift, der er forbundet med opsigelsen/ophævelsen eller afhændelsen, herunder bl.a. advokatomkostninger, retsgebyrer, lejerestance m.m., dog minimum 6.000,-.

Når opsigelse eller ophævelse af et medlemskab og lejeaftale har fundet sted, er det pågældende medlem pligtig at betale foreningen leje og andre ydelser vedrørende havelodden, indtil denne er fraflyttet og ryddeliggjort, ligesom medlemmet har pligt til at vedligeholde haven i samme periode.

7.1. Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejeaftale, hvis leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt og medlemmet ikke har betalt restancen senest 14 dage efter, at skriftligt krav er afsendt eller fremsat.

Her vil bestyrelsen ligge projekter m.m. ind som der skal lave i foreningen, vedligeholdelse, renovationer og nybyg og anlægninger m.m.

Byg eller byg til

FÆLLESHUS

KLUBBER

Klubberne optager udelukkende medlemmer af Sommerhuskolonien Afdeling A og disse medlemmers børn.

Klubbens aktiviteter skal have til formål at styrke sammenholdet og det sociale liv blandt haveforeningens medlemmer. Enhver havelejer kan tage initiativ til at oprette en klub. En klub skal ikke nødvendigvis generere overskud, men klubberne må ikke påføre foreningen underskud.

Alle havelejere kan frit låne haveforeningens fællesfaciliteter til enkeltstående arrangementer uden for klubregi, når arrangementet er i haveforeningens og dens medlemmers interesse og åbent for alle havelejere. Det er dog en betingelse, at ingen privatpersoner får økonomisk gevinst af at afholde arrangementerne. Disse arrangementer aftales og koordineres med bestyrelsen.

Overskud fra klubberne går til ubeskåret til foreningen.

Klubber kan benytte fælleshuset og de dertil knyttede fællesarealer til normale aktiviteter i sæsonen 1 gang ugentligt på hverdage (mandag til torsdag) i tidsrummet 18.00-21.30. Forberedelse til arrangementer foregår samme dag, med mindre andet er aftalt med bestyrelsen. Fælleshuset skal forlades efter endt oprydning senest kl 22 på hverdage. Fedtboden holder åbent lørdage i sæsonen kl. 10-15. Øvrige åbningstider og særlige arrangementer kan aftales med bestyrelsen.

Klubberne udpeger en fælles klubkasserer, der har ansvaret for regnskabet i alle klubber. Den enkelte klub afregner efter hvert arrangement til klubkassereren. Klubkassereren indsætter klubbernes overskud på foreningens konto den 1. i hver måned i sæsonen. Der afleveres årsregnskab for klubberne til bestyrelsen ved sæsonens afslutning.

Klubbernes frivillige medhjælpere spiser gratis til de arrangementer, hvor de hjælper til. Drikkevarer betales af egen lomme.

Der bliver holdt en gratis, årlig fest for klubbernes medhjælpere. Festen, kaldet  finansieres via klubbernes overskud. Budget og regnskab for dette arrangement afleveres til bestyrelsen.

Bestyrelsen fordeler de forskellige klubbers adgang til at benytte de relevante arealer, herunder nøgler til foreningens bygninger. Nøglerne skal tilbageleveres ved sæsonens afslutning. Foreningens fællesbygninger aflåses uden for sæsonen.

Den klub, der genererer det største overskud, får 300,- pr. mand til en middag på en restaurant efter eget valg.

Det påhviler bestyrelsen at træffe afgørelse i eventuelle tvister mellem klubber, der har deres virke jævnfør ovenstående og mellem klubber over for andre medlemmer.

Såvel den enkelte klub som haveforeningens bestyrelse kan indbringe tvivlsspørgsmål og tvister for såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger jævnfør gældende regler.

 

Ovenstående erstatter alle tidligere bestemmelser og afgørelser vedrørende klubber i Sommerhuskolonien Afdeling A.