Få svar på alle dine spørgsmål her.
Vi opdaterer løbende og der kommer løbende nye svar på spørgsmål vi finder relevante for foreningen og dens have lejere.

Dokumenter

Find alle vores dokumenter som f.eks. Vedtægter, ordensregler, deklaration og meget mere.

DOKOMENTER

Hverv i foreningen

Hvert år skal vi bruge nogle havelejere som vil hjælpe foreningen og bestyrelsen med forskellige opgaver i løbet af en sæson, dette kan være alt fra at hejse flaget på de officielle flagdage eller hjælpe vores medlemmer med at sortere deres affald korrekt, have kontakten med kommune omkring renovation eller sørge for at vores toiletter er pæne og rene. Er du mere til det med naturen, kunne hvervet som hæk klipper, eller en del af vejlavet som holder vores stier hulfrie og farbare. Der er mange muligehder.

Hvis du har interesse i at tage et af disse hverv, kan du læse mere om det her, samt kontakte bestyrelsen om dette.

Hvervet starter altid når vi åbner for vandet i foreningen og slutter når vi igen lukker for vandet og derved sæsonen.

Der er også mulighed for at dele hvervet op mellem flere a foreningens medlemmmer, f eks.  2 skraldemand/damer, 2 rengørings mænd/damer, 3 eller mere flagmand/damer (dette skal i bare selv koordinere.)

Alle hverv er lønnet med et honorar årligt.

Se alle hverv der er åbne for i år – Hverv 

FÆLLESPLADSEN

Drikkevarer må godt nydes på fællesarealerne.

Adfærd på fællesarealer skal ske i respekt for andre mennesker.

Aktiviteter på fællesarealerne skal ske under hensyntagende til de omkringboende havelejere. Der skal være en frizone på minimum 3 m til haveskel. Dog undtaget allerede etablerede områder.

 

Fedtboden holder åbent lørdage i sæsonen kl. 10-15. Øvrige åbningstider og særlige arrangementer kan aftales med bestyrelsen.

I Fedtboden bliver der solgt lodder med fine præmier samt øl, vin, vand, samt en gratis is til børnene.

Alt efter hvem der står i båden kan der også købes sandwich, pølser og smørrebrød på udmeldte datoer.

Ønsker du selv at stå en lørdag i boden, så kontakt bestyrelsen på bestyrelsen@afdelinga.dk

Affald

Pladsen er som udgangspunkt åben i hele sæsonen.

Dvs. sidste uge i marts som er sæson start til og med sidste uge i oktober som er sæson  afslutning.
Du må komme og aflevere dit affald samt det storskrald som vi tager imod i hele åbningsperioden.

Hvor findes de, alle affaldscontainere er mærket med det der må smides i dem, under menuen Affaldssortering kan du finde en mere detaljeret beskrivelse af hvad der må komme i Affaldscontainerne.

 • På fællespladsen finder du affaldspladsen med, små containere og en stor container samt nogle båse til storskrald og haveaffald.
 • På Veststien findes flere skraldecontainere og en stor container, det der ikke kan afleveres der skal på forenings pladsens affaldsområde.
 • På Brovej findes 3 steder med containere til restaffald,en flaskecontainer til flasker ikke vinduesglas og en container til aviser og blade ikke pap.
 • Offentlige Genbrugspladser der er i området, du finder en liste med adresser og åbningstider m.m. her.

Har du spørgsmål, kan du altid spørge pladsmanden.

OBS: max 2 poser pr. have pr. dag, kan hentes oppe på pladsen.
Vi opfordrer til at genbruge poserne hvis muligt samt køre grene og andet der fylder meget op i jeres trillebører.
Sørg for at smide haveaffald så langt ind på det dertil indrettede område, så der er god plads til alle og vi alle nemt kan komme af med vores haveaffald.

Vi har en rigtig god aftale med Rødovre kommune, men det kræver at vi alle sorterer affald korrekt, du kan finde vores detaljerede sorterings oversigt under NEM SORTERING AF AFFALD

OBS: STORSKRALD kan afleveres på pladsen, der er blevet indrettet 4 båse til de forskellige ting.
Ydermere er hele pladsen skiltet på cointainere og områder, så der ikke kan herske nogen tvivl om hvad og havd ikke der må afleveres samt hvor det skal aflevere.

 • Hårde Hvidevarer (det siger hvis sig selv.) 
 • Stort metal/Jern (alt metal der ikke indeholder elektronik) 
 • Stort Elektronik (f.eks. havemaskiner, TV mm.) 
 • Porcelæn og keramik (store havepotter og andet.)

Du finder hele oversigten her NEM SORTERING AF AFFALD

Har du spørgsmål, kan du altid spørge pladsmanden.

OBS: max 2 poser pr. have pr. dag, kan hentes oppe på pladsen.
Vi opfordrer til at genbruge poserne hvis muligt samt køre grene og andet der fylder meget op i jeres trillebører.
Sørg for at smide haveaffald så langt ind på det dertil indrettede område, så der er god plads til alle og vi alle nemt kan komme af med vores haveaffald.

KØB & salg af hus

Du skal sende en ansøgning om at sælge dit hus..

Læs alle regler samt hvad du skal gøre inden du ansøger.

Er der tale om en overdragelse kan du i afsnit on OVERDRAGELSE se om dette er muligt for her.

Du kan ansøge om salg af hus her 

Hvornår skal der vurderes 

Der skal altid vurderes ved salg og overdragelse af et kolonihavehus.
Ved overdragelse forstås overdragelse til ægtefæller eller slægtninge i ret op- eller nedstigende linje, uanset om overdragelse sker, mens sælger er i live eller overdragelsen sker ved dødsfald. Der er også tale om overdragelse, hvis to ejere bytter haver. Populært sagt kan man sige, at der altid skal vurderes, når alle navne på lejekontrakten skiftes ud. 

Derimod er der ikke tale om en overdragelse, når der optages en ekstra lejer på lejekontrakten eller ved den ene lejers fraflytning/sletning af lejekontrakten eller ved uskiftet bo, og der er derfor ikke krav om vurdering i disse tilfælde. Den enkelte forening kan dog have interne krav om vurdering i disse situationer. 

Der kan også foretages en vurdering, når ejer har brug for en vurdering i forbindelse med optagelse af lån eller lignende. 

Hvad skal vurderes 

Den vurdering, som skal foretages, skal omfatte haveloddets anlæg og beplantning samt bebyggelse inkl. nagelfast/tilpasset inventar. For haver på lejet jord skal der dog ikke vurderes, hvis der er tale om et tomt havelod. Et tomt havelod er som udgangspunkt et helt nyetableret havelod. 

Haven og bebyggelsen skal være lovlige, inden der vurderes. Byggeriet skal endvidere opfylde de regler i Bygningsreglementet, som er gældende for kolonihaver. Hvis have og bebyggelse ikke er lovlig, skal ejeren som udgangspunkt lovliggøre, inden der kan vurderes. Lovliggørelse kan ske enten i form af en nedrivning af ulovlige bygninger, eller ved en dispensation fra den myndighed, der har mandat til at give en sådan dispensation. 

Hvad koster en vurdering 

En vurdering koster 2.700,00 til 3.000,00 kr. Herudover kan den enkelte forening eller kreds fastsætte et lokalt gebyr for vurdering, som går til vurderingsudvalget. Gebyret deles oftest mellem 3 medlemmer i vurderingsudvalget. Gebyret betales af ejer

Sagsbehandlingstid 

Når medlemmet bestiller en vurdering, skal det tilstræbes, at han/hun modtager en vurderingsrapport indenfor 1 måned. Det er naturligvis en forudsætning for denne tidsramme, at vurdering af byggeriet rent faktisk er muligt, og at evt. forsinkelser ikke skyldes medlemmets forhold. 

Der kan vurderes IKKE hele året, og er en vurdering fra sag til sag. Uanset hvem der vurderer, er det dog altid den enkelte forening, der beslutter, om der sælges huse hele året eller om medlemmet kun kan sælge i sæsonen. Som udgagspunkt ser vi helst at der ikke ansæges om salg af hus uden for sæsonen.

Hvem har ansvaret for bebyggelsens lovlighed 

Som udgangspunkt er det altid medlemmet, der er ansvarlig for, at bebyggelsen på havelodden til enhver tid opfylder gældende regler. Det er også medlemmet, der har ansvaret for at udført arbejde, der kræver autoriserede håndværkere, er udført lovligt. 

Bestyrelsen eller vurderingsudvalget kan ikke forventes at skulle forholde sig til lovligheden af arbejder, der kræver autoriserede håndværkere, og det er ikke bestyrelsens opgave at forlange eller kontrollere attester fra autoriserede håndværkere, f.eks. el-attester, skorstensfejer-attester, kloak-attester mv. 

Ejeren af huset skal derfor inden vurderingen afgive en ejer-erklæring om lovligheden af arbejde, der kræver autoriserede håndværkere. Brug af ejer-erklæring er obligatorisk i alle foreninger. 

Hvis ejer ikke udfylder eller underskriver erklæringen, kan vurderingen ikke gennemføres. 

Hvis ejer erklærer, at de installationer, der kræver autoriserede håndværkere, ikke er lovlige, bliver de pågældende installationer ikke vurderet. Ejererklæringen skal gemmes i vurderingssystemet sammen med vurderingsrapporten. 

Hvornår er et hus ulovligt i forhold til størrelse og skelafstand imellem havelodderne? 

Hvis huset ikke opfylder de nuværende regler om størrelse og skelafstand, kan man ikke nødvendigvis konkludere, at huset er ulovligt. Reglerne om størrelse og skelafstand kan nemlig have ændret sig over tid, og her er det vigtigt, at bestyrelsen er opmærksom på, hvilke regler, der var gældende da huset blev opført. 

Man er altid nødt til at foretage en konkret vurdering af det enkelte hus, men generelt kan man sige at: 

 • Hvis huset dokumenterbart var lovligt, da det blev opført, er det stadig lovligt – også selv om reglerne senere er blevet strammere.
 • Hvis huset var ulovligt, da det blev opført, kan det godt senere være blevet lovligt, hvis reglerne senere er blevet lempet. 

Får at kunne købe et hus i vores forening, skal du være tilmeldt vores venteliste, dette kan du gøre ved at gå ind på siden venteliste og tilmelde sig via formularen.

Ventelisten åbner årligt 1. april hvert år, såfremt der er ledige pladser.

Her kan du se, hvem og hvornår du må overdrage et havelod udenom foreningens venteliste.

Flow chart venteliste

I tilfælde af dødsfald kan du se her hvem der må overtage lejemålet.

Oversigt over hvem der kan overtage ved dødsfald 2_Januar2021FINAL 2

Her kan du se en oversigt over hvem der må stå som lejer nr. 2

Oversigt over hvem der kan være lejer 2_Januar2021FINAL

Dit Havelod

Det lejede havelod må kun benyttes til pryd – og eller køkkenhave dyrket til eget forbrug. Men ikke til erhvervsformål eller til oplagsplads.

Beplantning skal holdes i ordentlig stand, så de ikke generer naboer, havelejer er pligtig til at renholde og rive gangen/vejen udenfor haven og udfylde huller. Udvoksede eller nedhængende grene skal fjernes i lige linje med hækken. Overholdes dette ikke, har bestyrelsen ret til at lade arbejdet blive udført for havelejerens regning.

Det er kun tilladt at etablere levende hegn i skel, der i lodskel ikke må overstige 1.80 m, i lodskel mod stier/vej i foreningen dog ikke over 1.50 m.

Hamp må ikke dyrkes i vores haver. Kemiske midler til beskyttelse, bekæmpelse eller regulering af plantevækst må ikke anvendes

Din hæk skal klippes til så den overholder foreningens regler samt ikke er til gene for andre.

Hæk omkring de enkelte havelodder samt i skel mod nabomatrikler (parcelhusområderne) og de offentlige veje etableres som levende hegn, der i lodskel ikke må overstige 1,80 m. i lodskel mod stier/veje i foreningen dog ikke over 1,50 meter.

Din hæk skal flugte lygtepælene på lige husnumre
Hækken må ikke være bredere end at vejen fra lygtepæl til hæk på modsatte side er mindre end 3,50 meter.

Træer, der er så store, at de generer naboer, skal fjernes, hvis det forlanges af bestyrelsen.

Trægrene må ikke hænge ud over vejen og skal klippes ind så de flugter hækken, medmindre de er højere end 4 meter.

Enhver form for afbrænding, herunder afbrænding af haveaffald samt brug af ukrudt brændere er forbudt.
Der må ikke etableres ildsted eller skorsten på den enkelte havelod

Haveloddens bebyggelser må kun benyttes til natophold i tidsrummet fra 1.april til 31.oktober og i perioden 20 december til 2.januar, i skolernes vinterferie og i påskehelligdagene, (deklarationen §2)

Du må hele året rundt opholde dig i dagstimerne på dit havelod.

 

Vanding med haveslange er forbudt, det samme gælder brug af sprinklere og siveslanger. Det er heller ikke tilladt at have slangen i vandkanden.

Tilslutning til koloniens vandforsyning må kun ske med bestyrelsens tilladelse, og kun fra det enkelte havelods stophane. Fra stophane til aftapnings steder må der kun bruges 1/2 “ eller mindre rør.

På hvert havelod må der opstilles et soppebassin med et maksimalt indhold på 1.000l.

Hvor der på hvert enkelte havelod forefindes dele af foreningens drænrør eller vandledninger i jorden, er havelejeren forpligtet til at give bestyrelsen meddelelse om eventuelle skader på disse, og den pågældende havelejer må tåle fornøden opgravning for reparation og nedlægning af nye drænrør eller vandledninger.

Camping og tør-toilet
Tømmes mellem: 22:00 – 09:00
Sted: Rummet ved siden af herretoilettet på fællespladen.

Finder du invastive arter som er på denne liste i din eller din nabos havegrund, skal du ikke i først omgang kontakte bestyrelsen.

Du skal selv indberette det, derefter skal du sende en mail til bestyrelsen@afdelinga.dk. med overskriften INVASIV ART Vi vil derefter kigge på det og vende retur. Bestyrelsen vil som udgangspunkt ikke gøre noget aktivt og vil henvise til hvor i kan finde hjælp og guids til at komme de invastive arter til livs.
Find hele listen her INVASIV ART 

Nu kan du få hjælp!

Konflikter påvirker typisk vores mentale og fysiske velvære, fordi det er noget uløst, der skaber spændinger i os.
I nogle tilfælde går det ikke kun ud over os selv, og i haveforeninger kan det omgivende foreningsliv blive påvirket.

Reager, når det er personen og ikke sagen, der bliver problemet
Jo hurtigere du reagerer og får hjælp til at håndtere konflikten, des lettere bliver den at løse. Derfor skal du reagere, når du mærker irritationen og vreden – når det ikke længere er sagen, der er problemet for dig, men personen, du er uenig med. Måske tænker du, konflikten ikke er slem nok til ligefrem at kontakte en konfliktmægler, men det er faktisk netop på DÈT tidspunkt, du skal gøre det.

Du kan få hjælp i hele havesæsonen
Vi udvider nu den aftale, vi har etableret på forsøgsbasis med Center for Konfliktløsning. Det betyder, at menige medlemmer nu også kan få hjælp til konflikter i haveforeningen.

Frem til 30. september (juli undtaget pga. ferie i centeret) kan du få gratis vejledning i, hvordan du håndterer en bestemt situation, der påvirker livet i haveforeningen.
Det kan være:

En konflikt imellem dig og ”din nabo” i haveforeningen
En konflikt imellem dig og din bestyrelse

Telefonsamtalen kan være afklarende, vejledende og/eller i form af sparring, så du bliver hjulpet på vej og får redskaber til at håndtere den konkrete konflikt.

Kontaktperson:
Vores tilknyttede mægler hedder Anne Rebsdorf og du kan bestille tid hos hende ved at sende hende en mail på abr@konfliktloesning.dk med dit telefonnummer
Du kan læse mere om hende her

OVERSIGT OVER DANSKE FLAGDAGE

Vi har her samlet de danske retningslinjer, så du kan bruge dit flag korrekt.

Du finder mere info på siden FLAGDAGE

FÆLLESARBEJDE SKEMA OG DATOER

Sommerhuskolonien Afdeling A har noget fællesarbejde som udføres løbende for at holde vores forening fin og rent. Her på siden kan du finde listen og se hvornår du far fællesarbejde sammen de de andre i foreningen.

Det koster 500,00 kroner. pr havemedlem ikke at deltage i den årlige fællesarbejde og hver have skal stille op 2 gange i sæsonen.
Har du ikke mulighed for at møde på en af de weekend dage, så er der afsat 2 hverdage 

Find hele skemaet her under

FÆLLESARBEJDE SKEMA OG DATOER

Udeblivelse fra fælles arbejde koster hver havemedlem 500 kr.

Misligholdt have og grund, har bestyrelsen ret til at lade arbejdet blive udført for havelejerens regning. Prisen beregnes ud fra opgave og der er ikke noget loft på den regning der påfalde havelejeren.

Forkert affaldssortering, kan medføre en udgift til sortering af containere. Prisen beregnes ud fra en timepris og der er ikke noget loft på den regning der påfalde havelejeren ( typisk koster det fra 2.000 – 6.000 kr. at få en stor container sorteret)

havelejer

Har man ikke modtaget indbetalingskort eller opkrævning eller andet, skal man kontakte Kolonihaveforbundet, da de er dem som stor for opkrævning af lejen fra vores medlemmer i fremtiden.

Oplever man udfordringer eller har problemer med at betale sin haveleje skal man straks kontakte bestyrelsen omkring anmodning om udsættelse eller afdrags ordning.
Som udgangspunkt er det bestyrelsen alene der vurderer om det enkelte havelejer kan få en afdragsordning. En sådanne afdragsordning skal overholdes, sker dette ikke vil bestyrelsen overveje opsigelse af havelod og man vil blive bedt om at fjerne sit hus eller bede bestyrelsen om at påbegynde salgsprocessen.

5.4. Hvis leje eller anden pengeydelse ikke er betalt rettidigt, kan lejemålet ophæves som anført i  § 7.

5.5. Foreningen er berettiget til for ethvert krav mod et medlem, at søge sig fyldestgjort i den på havelodden opførte bebyggelse, beplantning m.v. forud for andre kreditorer. ( se vedtægterne )

Ved afregning til medlemmet vil bestyrelsen fratrække enhver udgift, der er forbundet med opsigelsen/ophævelsen eller afhændelsen, herunder bl.a. advokatomkostninger, retsgebyrer, lejerestance m.m., dog minimum 6.000,-.

Når opsigelse eller ophævelse af et medlemskab og lejeaftale har fundet sted, er det pågældende medlem pligtig at betale foreningen leje og andre ydelser vedrørende havelodden, indtil denne er fraflyttet og ryddeliggjort, ligesom medlemmet har pligt til at vedligeholde haven i samme periode.

7.1. Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejeaftale, hvis leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt og medlemmet ikke har betalt restancen senest 14 dage efter, at skriftligt krav er afsendt eller fremsat.

5.4. Hvis leje eller anden pengeydelse ikke er betalt rettidigt, kan lejemålet ophæves som anført i  § 7.

5.5. Foreningen er berettiget til for ethvert krav mod et medlem, at søge sig fyldestgjort i den på havelodden opførte bebyggelse, beplantning m.v. forud for andre kreditorer. ( se vedtægterne )

Ved afregning til medlemmet vil bestyrelsen fratrække enhver udgift, der er forbundet med opsigelsen/ophævelsen eller afhændelsen, herunder bl.a. advokatomkostninger, retsgebyrer, lejerestance m.m., dog minimum 6.000,-.

Når opsigelse eller ophævelse af et medlemskab og lejeaftale har fundet sted, er det pågældende medlem pligtig at betale foreningen leje og andre ydelser vedrørende havelodden, indtil denne er fraflyttet og ryddeliggjort, ligesom medlemmet har pligt til at vedligeholde haven i samme periode.

7.1. Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejeaftale, hvis leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt og medlemmet ikke har betalt restancen senest 14 dage efter, at skriftligt krav er afsendt eller fremsat.

Scan billedet med kamerate på din telefon

Scan billedet med kameraet på din telefon

Husk at tilmelde dig vores nyhedsbrev det er dit eget ansvar at kunne modtage de informationer som bestyrelsen og foreningen sender ud med vigtige info. Dette kan du gøre her NYHEDSBREV
Eller Scan QR-koden med kameraet på din telefon

Du kan se eller gense gamle udsendte nyhedsbreve her

Nyhedsbrev vedrørende venteliste samt huse til salg, vil du automatisk blive tilmeldt når vi har registret din betaling.

Ønkser du ikke længere at modtage nyhedsbrev fra vores forening, skal du blot framelde dig i bunden af den mail du har fået.

Viste du at du via kolonihaveforbundet kan tilgå et medlems forbunds portal hvor du kan finde en masse interessante og brugbare informationer samt læse og tilmelde dig haveblandet m.m. Her er en lille guid til hvordan du kommer ind. FORBUNDSPORTALEN

Guide til medlemmer - Foreningsportalen

Her vil bestyrelsen ligge projekter m.m. ind som der skal lave i foreningen, vedligeholdelse, renovationer og nybyg og anlægninger m.m.

Byg eller byg til

Når du vil bygge til, bygge om eller bygge nyt

 • Læs vejledning og krav
 • Læs ordensbestemmelser,  deklaration og byggeregler
 • Udfyld formularen.
 • Upload dokumentation og tegniger m.m.
 • Upload kvittering for betaling af 1.500.00 DKK. – overførsels teksten “BYGGESAG + HAVESTI OG NUMMER”
 • Godkend vejledningen og betingelser.
 • Send. (Ansøg om byggetilladelse)

alle felter skal udfyldespage1image29463040

Før noget byggeri på den enkelte havelod må påbegyndes, skal ansøgning med tegninger efter kredsens forskrifter sendes til bestyrelsen. Det er kredsen der afgiver den endelige godkendelse (Deklarationen §9) tænk over ibrugtagelses godkendelse. Kredsen opkræver et gebyr.

Alt byggeri skal have en aktiv godkendes fra kredsen og bestyrelsen inde byggeri påbegyndes, er dette ikke sket kan byggeriet erklæres ulovligt opført og havelejer skal for egen regning nedrive og forbedre byggeriet så det opfylder gældende bygge regler.

På den enkelte havelod må opføres bebyggelse på *maksimalt 60 m2

Se den udvidet oversigt over byggeregler og find svar på det her BYGGEREGLER

Før man går igang med at etablere et toilet med tank, skal bestyrelsen orienteres. Når Rødovre kommune har godkendt tanken, skal havelejeren meddele kommunens godkendelse i en tro- og loveerklæring til bestyrelsen. Erklæringen lægges på sagen. Septiktanke og lignende er efter gældende miljøkrav forbudt. Spildevand må ikke udledes eller nedsives. (Deklarationen § 6)

Lovlige anlæg etableret efter Rødovre kommunes anvisninger skal efter etablering af fælles kloak tilsluttes denne. (Deklarationen § 6)

Se den udvidet oversigt over byggeregler og find svar på det her BYGGEREGLER

Grus, fliser, gødning, jord m.m. må ikke henligge i gangene og må i intet tilfælde spærre for gennemkørsel.

Byggematerialer leveret ved havelod skal fjernes straks. Er dette ikke muligt, skal det leveres på fællesarealer og skal fjernes indenfor 24 timer. Materialerne må ikke være en hindring for brand- og redningskøretøjer. (Deklarationen §16)

Se den udvidet oversigt over byggeregler og find svar på det her BYGGEREGLER

FÆLLESHUS

Du booker online via vores BOOKING SYSTEM, og kan hente nøglerne når vi har registeret din betaling.

1.200 DKK for en weekend. ( Fredag til Søndag)
800 DKK for en weekend. ( Fredag til Lørdag)
400 DKK for en hverdag.

BOOK HER

VAND

Sæsonen er er ved at åbne eller slutte og vi skal have styr på vores vand.
Find en komplet guide omkring åbning og lukning af vand i foreningen og ude i haverne.

Se den fulde gide her!

Kloakering

Opdateret 26 marts 2022

Nyhedsbrev nr. 3 - kloakering Rødovre

 

Opdatering 05. august 2021

Naturstyrelsen har udbudt rådgivningsopgaven

Opdatering  20 maj 2020
Fristen for gennemførelse af kloakering af de ovenfor nævnte matrikler forlænges til 30. juni 2023.
denne frist arbejdes der på at nedsætte, men indtil videre er det den fastsatte frist. 

Dette sker i forbindelse med at forbundet har fået medhold i en tokning af hvem der skal påføres udgifter til kloakering, helt ind til husene på de enkelte havelod.
Vi kan bekræftet at dette medhold betyder at det er ejerne og derved naturstyrelen som skal dække disse omkstninger og vi derved undgår at komme ud i en egen betaling af stiklednings ophaven fra hovedleding til hus.

Læs hele afgøredlsen og skirv fra forbundet her:

Fristudsættelse og ophævelse af afgørelse om præcisering af påbud om kloakering af Kolonihavern 1

Notat om fortolkning af mbl § 28 og bkg § 12 - kolonih aver-1

Udbud af totalrådgivning i forbindelse med kloakering af kolonihaver er pt udsat.
Vi har ikke yderligere info på nuværende tidspunkt, men skulle der komme nyt i sagen kan du finde vigtige links og informationer her.

UDBUD

Fristforlængelse til 1. juli 2020
Naturstyrelsen har bedt Rødovre Kommune om fristforlængelse til 1. juli 2020 med hensyn til kloakering af Sommerhuskolonien afd. A, B og C.

FAKTA OM UDBUD

EU-nr
2020/S 034-080717
Offentliggjort
18.02.2020
Udbudstype
Annullering

Udbyder
Naturstyrelsen

KLUBBER

Klubberne optager udelukkende medlemmer af Sommerhuskolonien Afdeling A og disse medlemmers børn.

Klubbens aktiviteter skal have til formål at styrke sammenholdet og det sociale liv blandt haveforeningens medlemmer. Enhver havelejer kan tage initiativ til at oprette en klub. En klub skal ikke nødvendigvis generere overskud, men klubberne må ikke påføre foreningen underskud.

Alle havelejere kan frit låne haveforeningens fællesfaciliteter til enkeltstående arrangementer uden for klubregi, når arrangementet er i haveforeningens og dens medlemmers interesse og åbent for alle havelejere. Det er dog en betingelse, at ingen privatpersoner får økonomisk gevinst af at afholde arrangementerne. Disse arrangementer aftales og koordineres med bestyrelsen.

Overskud fra klubberne går til ubeskåret til foreningen.

Klubber kan benytte fælleshuset og de dertil knyttede fællesarealer til normale aktiviteter i sæsonen 1 gang ugentligt på hverdage (mandag til torsdag) i tidsrummet 18.00-21.30. Forberedelse til arrangementer foregår samme dag, med mindre andet er aftalt med bestyrelsen. Fælleshuset skal forlades efter endt oprydning senest kl 22 på hverdage. Fedtboden holder åbent lørdage i sæsonen kl. 10-15. Øvrige åbningstider og særlige arrangementer kan aftales med bestyrelsen.

Klubberne udpeger en fælles klubkasserer, der har ansvaret for regnskabet i alle klubber. Den enkelte klub afregner efter hvert arrangement til klubkassereren. Klubkassereren indsætter klubbernes overskud på foreningens konto den 1. i hver måned i sæsonen. Der afleveres årsregnskab for klubberne til bestyrelsen ved sæsonens afslutning.

Klubbernes frivillige medhjælpere spiser gratis til de arrangementer, hvor de hjælper til. Drikkevarer betales af egen lomme.

Der bliver holdt en gratis, årlig fest for klubbernes medhjælpere. Festen, kaldet  finansieres via klubbernes overskud. Budget og regnskab for dette arrangement afleveres til bestyrelsen.

Bestyrelsen fordeler de forskellige klubbers adgang til at benytte de relevante arealer, herunder nøgler til foreningens bygninger. Nøglerne skal tilbageleveres ved sæsonens afslutning. Foreningens fællesbygninger aflåses uden for sæsonen.

Den klub, der genererer det største overskud, får 300,- pr. mand til en middag på en restaurant efter eget valg.

Det påhviler bestyrelsen at træffe afgørelse i eventuelle tvister mellem klubber, der har deres virke jævnfør ovenstående og mellem klubber over for andre medlemmer.

Såvel den enkelte klub som haveforeningens bestyrelse kan indbringe tvivlsspørgsmål og tvister for såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger jævnfør gældende regler.

 

Ovenstående erstatter alle tidligere bestemmelser og afgørelser vedrørende klubber i Sommerhuskolonien Afdeling A.