Før noget byggeri på den enkelte havelod må påbegyndes, skal ansøgning med tegninger efter kredsens forskrifter sendes til bestyrelsen. Det er kredsen der afgiver den endelige godkendelse (Deklarationen §9) tænk over ibrugtagelses godkendelse. Kredsen opkræver et gebyr.

Alt byggeri skal have en aktiv godkendes fra kredsen og bestyrelsen inde byggeri påbegyndes, er dette ikke sket kan byggeriet erklæres ulovligt opført og havelejer skal for egen regning nedrive og forbedre byggeriet så det opfylder gældende bygge regler.

Mål og afstand

På den enkelte havelod må opføres bebyggelse på *maksimalt 60 m2
*De 60 m2 kan fordeles frit på et kolonihavehus/lukket terrasse og/eller et redskabsskur. Dog må et redskabsskur maximalt være 10 m2.

Eks. hovedhus 40 m2 + lukket terrasse 15 m2 + redskabsskur 5 m2 = 60 m2 max bebyggelse på havelod.

Ingen bygningsdel må være højere end 3,75m fra terræn.

Ved kolonihavehus med ensidig taghældning er den maksimale højde 3,75 m faldende til 2,7m

Tagudhæng må maksimalt være 50 cm. Hvis de er over, indgår de i det bebyggede areal. Bebyggelsens ydervægge skal fortrinsvis være opført af træ.

Bebyggelsen må kun indrettes i ét plan. Der må ikke etableres kælder eller hems. Etableres der loftrum, må der kun være adgang udefra

Bygninger og træterrasser må ikke placeres nærmere end 2,5m fra skel, dette gælder også legehuse (Deklarationen §5).

Der må ikke foretages terrænregulering i forbindelse med etablering af terrasser med fast belægning. Maksimal gulvhøjde for “åbne” træterrasser er 0,40m over terræn. (Deklarationen §5).

Derudover må der bygges et legehus på maksimalt 4 m2 med en maksimal højde på 1,8 m. (Deklarationen §5)

Rottesikring udføres ved, at der hele vejen rundt om bygningen samt langs skillerum nedgraves svært, galvaniseret trådnet eller lignende til ca. 0,5 m dybde og gående ca. 0,2 m op over gulvhøjde. Rottesikring kan undlades, såfremt der overalt er et frit rum under bygningen på mindst 0,25 m højde

Vigtige mål

Samlet bebyggelse i alt 60m2

Tagudhæng maksimalt 50cm

Max hovedhus højde 3,75m

Hovedhus 7m fra vej-midte

0,5m under, ca. 0,2m fra gulv

Mindst 2,5m fra skel

Legehus max 4 m2 og 1,8m høj

Skur max være 10 m2

Skur max højde på 2,50m

Terrasser max 0,40m over terræn

Drivhus på maksimalt 10m2

 

 

vand og sanitæt

Tilslutning til koloniens vandforsyning må kun ske med bestyrelsens tilladelse, og kun fra det enkelte havelods stophane. Fra stophane til aftapnings steder må der kun bruges 1/2 “ eller mindre rør.

Før man går igang med at etablere et toilet med tank, skal bestyrelsen orienteres. Når Rødovre kommune har godkendt tanken, skal havelejeren meddele kommunens godkendelse i en tro- og loveerklæring til bestyrelsen. Erklæringen lægges på sagen. Septiktanke og lignende er efter gældende miljøkrav forbudt.

Lovlige anlæg etableret efter Rødovre kommunes anvisninger skal efter etablering af fælles kloak tilsluttes denne. (Deklarationen § 6)

Spildevand må ikke udledes eller nedsives. (Deklarationen § 6)

Spildevand må ikke udledes eller nedsives. Spildevand er afledt vand fra vask- køkken- og baderum med tilhørende sanitære installationer. Spildevand stammer fra opvask, tøjvask, rengøring, badning og toiletbesøg. Lovlige anlæg etableret efter Rødovre Kommunes anvisninger skal efter etablering af fælles kloak tilsluttes denne.

Overfladevand og tagvand skal nedsives på lodden eller på haveforeningens areal efter kommunens til enhver tid gældende regler og må ikke tilsluttes den fælles kloak.
Det skal sikres, at regnvand fra bebyggelse, terrasser mv. afledes og nedsives på egen grund.

Der kan etableres faskiner på egen grund. Der skal indhentes forudgående tilladelse fra Rødovre Kommune. Overfladevand og tagvand må ikke tilsluttes den fælles kloak.

byggematerialer

Må ikke henligge i gangene og må i intet tilfælde spærre for gennemkørsel.

Grus
Fliser
Gødning
Jord m.m.

Byggematerialer leveret ved havelod skal fjernes straks. Er dette ikke muligt, skal det leveres på fællesarealer og skal fjernes indenfor 24 timer. Materialerne må ikke være en hindring for brand- og redningskøretøjer. (Deklarationen §16)

 

 

El og varmekilde

Solceller Solcellepaneler skal være forsvarligt anbragt på bygningen og må ikke være til gene for de omkringboende.

Klimaanlæg og varmepumper skal være anbragt. De skal placeres således, at de ikke giver støjgener for de omkringboende. Maksimal støjgrænse i lodskel er 35 dBa.

Jordvarme Jordvarmeanlæg må ikke udføres uden særskilt tilladelse fra grundejer og Rødovre Kommune.

Vindmøller Der må ikke opsættes vindmøller, men mini og microvindmøller kan efter en konkret vurdering opstilles med særskilt tilladelse fra Rødovre Kommune

TV og internet

Antenner skal være forsvarligt anbragt og må højst have en højde af 6 m over haveloddens terræn. (Enkelt stavantenne for radiofoni/gitterantenne).

Parabolantenner må ikke placeres højere end den maksimalt tilladte facadehøjde på 2,7 m og må maksimalt være 1 mi diameter.