Vand i afdeling A

Skader på vandledning systemet.

Have lejer har det fulde ansvar for den vandinstallation der går fra hovedvandledningen til resten af haveloddet startende med rørtilslutning til hovedvandledningen.

Hvis der findes skader på vandrør og stophaner når der åbnes for vandet, hvem skal så betale for reparationen.

 • H/F Sommerhuskolonien Afd. A skal betaler hvis der er en frostsprængning på den fælles hovedvandledning eller samling derpå.
 • Have lejer skal betale alle skader fra tilslutningen til hovedvandledningen og til resten inde på haveloddet.

Kontakt straks bestyrelsen hvis du oplever at de er hul og der er brug for en reperation. 

Åbning af vand

Hvis det ikke er frostvejr eller udsigt dertil, bliver der åbnet for vandet den sidste lørdag i marts måned, den weekend hvor vi går over til sommertid. Vi begynder at åbne for vandet Kl. Ca. 10,00, vi regner med at være færdige omkring Kl. 13,00. Husk selv at møde op, hvis du ikke har mulighed for at møde op, så aftal med et familiemedlem eller måske din have nabo at de skal kikke ind i din have og tjekke at alt er ok, Dvs. at der ikke render vand ud af huset fordi stophanen ikke har været lukket eller er frostskadet eller der kommer vand op af jorden, ved stophanen.

Hvid det er tilfældet skal du / de med det samme kontakte bestyrelsen eller den VVS-mand der åbner for vandet, så der kan blive lukket for strengen indtil frostsprængningen er repareret.

Stophane

Husk at lukke din stophane før der åbnes for vandet. Hvis nogen fra bestyrelsen eller det VVS-firma der er med til at åbne for vandet, skal lukke for en stophane ind til et havelod som have lejeren har glemt at lukke, koster det et gebyr på 500,00 Kr. Så husk selv at lukke for stophanen, også for at undgå mulige vandskader inde i huset.

Stophane markering

Hvis ikke din stophane er markeret med den lægte, der er farvet rød de sidste 8 cm. af toppen, som er blevet udleveret til alle have lejere, og din stikledning skal graves fri for at finde stophanen, skal du udover at betale de 500 Kr. i gebyr for at få lukke stophanen, også betale for den tid som VVS-firmaet bruger for at grave op for at finde og lukke for stophanen.

Eks. på placering af lægte med rød top til markering af stophane.

Før du åbner for stophanen

 1. kan du skrue filterne af, på alle dine haner og på din bruser så de ikke bliver fyldt med det rust og kalk der ligger i rørene. (hvis der er meget kalk i filterne kan du lægge dem i en kop med eddike for at afkalke dem).
 2. Skal du lukke for aftapningshanen ved stophanen.
 3. Skal du lukke for aftapningshanen der sidder på varmtvandsrørene.
 4. Skal du lukke for aftapningshanen på vandvarmeren.
 5. Skal du lukke alle koldt og varmt vands haner.
 6. Skal du se efter om der ved din stophane render vand ud eller der kommer vand op af jorden, det kan være tegn på at der er en frostsprængning på din stophane eller det rør der går fra hovedvandledningen til din stophane.
 7. Når du er ved din stophane skal du også kikke over til din bagbo for at se eller høre om noget vand render ud der ovre. 
 8. Hvis det er tilfældet skal du kontakte bestyrelsen eller den VVS-mand der åbner for vandet, så der kan blive lukket for strengen indtil frostsprængningen er repareret.

Når du har åbnet for vandet på din stophane skal du:

 1. Huske at det kan tage flere timer før vandtrykket er oppe på normalt tryk, fordi alle skal have fyldt deres rør og vandvarmer.
 2. Åben en koldtvandshane af gangen, og lade vandet løbe i nogle minutter indtil der ikke mere kommer luft ud af hanerne og så 1 Min. mere så kan du lukke for koldtvandshanen igen, og gå videre til den næste koldtvandshane.
 3. Åben for en varmtvandshane af gangen, og lade vandet løbe i nogle minutter indtil der ikke mere kommer luft ud af varmtvandshanen, den første hane tager længere tid fordi din vandvarmer skal fyldes op med vand før der kommer vand ud af hanen, så kan du lukke for varmtvandshanen, og gå videre til den næste varmtvandshane, nu tager det ikke så lang tid før der kommer vand ud af hanen for nu er vandvarmeren fyldt med vand.
 4. På denne måde undgår du, at det ikke er et Ca. ½ år gammelt vand du bruger i starten, med dårlig mave til følge.
 5. Først nu, kan du tænde for strømmen til vandvarmeren.
 6. For at tjekke om du har fået nogle frostsprængninger efter stophanen, skal du være meget stille og lytte og kigge efter om du kan høre eller se om der render noget vand ud hvor der ikke skal rende nogle vand ud, måske kan du ikke se at der render vand ud men kun høre det, hvis det er under huset.
 7. Hvis du kan se eller høre noget vand der render, så prøv at lukke for stophanen og hør om du stadig kan høre vand der render.
 8. Hvis du tror at du har haft nogle frostsprængninger skal du hurtigt lukke for stophanen, og hvis du ikke selv kan udbedre skaden, skal du ringe til en VVS-mand eller ringe til bestyrelsen og høre om deres VVS-mand kan hjælpe dig, for en med VVS-manden aftalt pris.
 9. Hvis der er opstået en frostsprængning fra hovedvandledningen og ind er reparationen for have lejers regning. 

Printvenlige vejledninger

Installation af vand i Kolonihavehuset i H/F Sommerhuskolonien Afd. A

lukning af vand

Der bliver normalt lukket for vandet den sidste lørdag i oktober måned Kl. 10,00, den weekend hvor vi går over til vintertid (normaltid). Dem der deltager i vandlukningen går, efter at vandet er lukket og aftapningshanerne på hovedvand- ledningerne er blevet åbnet, en tur rundt og tømme rørene i alle foreningens bygninger Dvs. på toiletter, i den gamle købmandsbutik, på kontoret og i foreningshuset ja der er mange steder der skal huskes. Det samme skal alle have lejere gøre på deres havelod inden frosten kommer.

Aftapning af vand fra rør og vandvarmere

Selv om du følger dette tip kan du stadig under meget uheldige omstændigheder få frostsprængninger. Neden for er der lavet en simpel illustration af en vandinstallation i en kolonihave for at vise hvor vigtige aftapnings haner er, og hvad der kan ske hvis de ikke er der eller ikke bliver åbnet.

Tømme rørene for vand

Vand kan ikke løbe opad, derfor kan du ikke tømme rørene uden aftapningshaner.

Da hoved vandrøret ligger oven på jorden eller lige under og stophanen normalt ligger under jorden sammen med røret ind til huset er man nødt til at have en aftapningshane monteret, hvor røret ligger dybest, for at kunne tømme vand af rørene så man undgår at der står vand tilbage i rørene som ikke kan komme ud, med risiko for at det tilbagestående vand fryser når det bliver frostvejr, med en frostsprængning til følge. Det er det samme gælder for rørene til det varme vand. Have lejer har det fulde ansvar for vandinstallationen fra Hovedvandledningen og frem, derfor skal Have lejer selv sørge for at alt vandet kan tappes af hvis man skal undgå frostsprængninger.

Vinter klargøring af dit kolonihavehus

Aftapning af vand i rørene, på normal måde

 1. Det første som du skal gøre inden der tappes vand af er at slukke for strømmen til vandvarmeren.
 2. Åben derefter alle koldtvandshaner og alle varmtvandshaner og lad den stå åben vinteren over.
 3. Åben alle aftapningshaner og lad dem stå åben vinteren over.
 4. Åben for stophanen og lad den stå åben vinteren over.
 5. Tøm også cisternen på dit toilet ved at skylle ud.
 6. Husk at tømme din vandvarmer, vandet kan ikke, af sig selv, løbe ud fordi der sidder en kontraventil (tilbageløbs spærreventil) i sikkerhedsaggregat så vandet ikke kan løbe baglæns. 
 7. Du kan på sikkerhedsaggregat skrue hætten af og skrue en ½” omløber med en slange på aftapning studsen, så du kan lede vandet væk, og med en skiftenøgle åbne aftapningshanen, og lad den stå åben vinteren over.
 8. Der findes flere forskellige typer sikkerhedsaggregater til vandvarmere men de fleste har en hætte der kan skrues af og en aftapningshane som vist.
 9. Termostatstyrede blandingsbatterier kan ikke tømmes helt ved at åbne for hanen, og skal derfor afmonteres for at blive tømt.
 10. Hvis du har en vaskemaskine skal du spørge der hvor du har købt den eller en VVS’er om du kan frostsikre din vaskemaskine ved at gøre følgende. Ved at skrue vandslangen af vandhanen, husk at lade vandhanen stå åben, og lægge slangen på gulvet så vandet kan løbe ud, og du skal huske at tømme filteret så vandet løber ud, det sidder normalt i bunden af vaskemaskinen.
 11. Hvis du har en opvaskemaskine skal du spørge der hvor du har købt den eller en VVS’er om du kan frostsikre din opvaskemaskine ved at gøre følgende. Ved at skrue vandslangen af vandhanen, husk at lade vandhanen stå åben, og lægge slangen på gulvet så vandet kan løbe ud, og du åbne lågen og med en klud suge så meget vand ud af ”salt kammeret” som muligt.
 12. Vandlåsen på dit toilet skal du frostsikre ved at hælde en smule kølervæske til bilen ned i toilettet.
 13. Vandlåsene på alle dine vaske skal du for at frostsikre hælde en smule kølervæske til bilen ned i.
 14. Når du er nået hertil så er der ikke nogen garanti for du ikke får nogen frostsprængning, men du har minimeret chancen for at få frostsprængninger.

Aftapning af vand i rørene, ved hjælp af en luftkompressor 

 1. Luk for vandet på din stophane.
 2. Det næste som du skal gøre er at slukke for strømmen til vandvarmeren.
 3. Tap derefter vand af din vandvarmer som beskrevet under ”Aftapning af vand i rørene, på normal måde” Nr. 6, 7 og 8, man kan ikke tømme vandvarmeren med trykluft.
 4. Når vandvarmeren er tømt for vand, luk for aftapningshanen på vandvarmer sikkerhedsaggregat.
 5. Nu skal du indstille lufttrykket på kompressoren til 1 Bar (1 Bar = med 10m vandsøjle). Kun 1 Bar for at undgå at beskadige en vaskemaskine eller opvaskemaskine hvis du har sluttet en sådan til dine rør. 
 6. Tilslut din Luftkompressor til en vandhane ved hjælp af en kobling der passer til din luftslange, du skal måske købe nogle stumper og sætte på for at det kan lade sig gøre.
 7. Start din kompressor, og åben den vandhane Luftkompressoren er tilsluttet.
 8. Nu kan du åbne en vandhane af gangen, både koldt og varmt vands haner indtil der kun kommer luft ud af hanen, så skal du lukke for hanen og gå videre til den næste hane, sådan fortsætter du indtil du har været alle haner igennem. 
 9. Hvis du har et Termostatstyrede blandingsbatteri skal du skrue varmen op på max før du åbner for vandet og når der kommer luft ud skal du langsomt skrue temperaturen ned til min. Til der ikke længere kommer vand ud, så lukker du igen for hanen.
 10. Hvis du har en vaskemaskine skal du spørge der hvor du har købt den eller en VVS’er om du kan frostsikre din vaskemaskine ved at gøre følgende. Start vaskemaskinen på et program der kun kræver koldt vand, når du hører at der kun kommer luft ind i vaskemaskinen skal du dreje programknappen hen til der hvor vaskemaskinen tømmer vandet ud, når der ikke mere kommer noget vand ud skal slukke for vaskemaskinen og du åbne filteret og lade det sidste vand løbe ud.
 11. Hvis du har en opvaskemaskine skal du spørge der hvor du har købt den eller en VVS’er om du kan frostsikre din opvaskemaskine ved at gøre følgende. Start opvaskemaskinen på et program der kun kræver koldt vand, når du hører at der kun kommer luft ind i opvaskemaskinen skal du dreje programknappen hen til der hvor opvaskemaskinen tømmer vandet ud, når der ikke mere kommer noget vand ud skal slukke for opvaskemaskinen og du åbne lågen og med en trykluft pistol puste vandet og saltet ud af ”salt kammeret”.
 12. Tøm også cisternen på dit toilet ved at skylle ud, når du hører at der kommer luft ud er din hanen og rør til toilettet tømt for vand, luk derefter hanen til toilettet.
 13. Åben aftapningshanen til det varme vand, når der kun kommer luft ud lukker du den igen.
 14. Åben aftapningshanen ved din stophane, når der kun kommer luft ud lukker du den igen.
 15. Når du er nået hertil skal du åbne for din stophane og lad Luftkompressoren køre i Ca. 5 min, for at blæse overskydende vand ud og langt ned i hovedvandsledningen.
 16. Nu kan du slukke Luftkompressoren og tage slangen af.
 17. Det sidste du skal gøre er at åbne alle vandhaner og hanen til toilettet og alle aftapningshanerne, den vigtigste er den aftapningshane ved stophanen, så dine rør ikke bliver fyldt igen hvis der kommer noget vand ind fra hovedstrengen fra andre som tømmer deres rør.
 18. Vandlåsen på dit toilet skal du frostsikre ved at hælde en smule kølervæske til bilen ned i toilettet.
 19. Vandlåsene på alle dine vaske skal du for at frostsikre hælde en smule kølervæske til bilen ned i.
 20. Når du er nået hertil så er der ikke nogen garanti for du ikke får nogen frostsprængning, men du har minimeret chancen for at få frostsprængninger.