Hvis en havelejer ønsker at overdrage sit hus, er der en del formalia og regler, der skal følges. Det gælder både ved overdragelse til familie i lige linje, ved husbytte, samt ved salg til ventelisten. Et hus kan ikke overdrages uden bestyrelsens medvirken.

Havelejeren udfylder salgsblanketten og vedhæfter de nødvendige dokumenter og erklæringer, eller henvender sig på kontoret, Se åbningstider her.

Da vi er forpligtede til at lovliggøre ved overdragelse eller salg, skal repræsentanter fra bestyrelsen først besigtige haveloddet – så vidt muligt sammen med havelejeren eller efter aftale.  

Hvis bestyrelsen kan konstatere ulovligheder, vil havelejer blive informeret om, hvad der skal bringes i orden, før haveloddet sættes til vurdering. Det kan f.eks. være brandbare bygninger og lignende for tæt på skel, som f.eks. hus, skur eller hegn. Det kan også være andre ting. Hvis hus vurderes til nedrivning, så skal nedrivningen foretages af sælger. Der kan indgås individuelle aftaler mellem bestyrelse/sælger/køber, som salgsansvarlig forestår.

Når eventuelle ulovligheder er lovliggjort, kan havelejeren bestille el-attest, samt tinglysningsattest. 

Bestyrelsen vil kontrollere, at tingene er bragt i orden, før overdragelsen gennemføres.

 

Dokumenter
  • Salgsblanket
  • El-attest
  • Tinglysningsattest
Det skal du gøre

El-attest
Vælger en el-installatør, der gennemgår installationerne og udarbejder en el-attest. Fejl og mangler skal udbedres før vurdering. El-attest og faktura på eventuelle udbedringer, afleveres til vurderingsudvalget, når de ankommer.

Tinglysningsattest
Tinglysningsattest skal bestilles på Tinglysning.dk (matrikelnr: 1 Z Islev by)
Angive: adresse, husnummer og havelods nummer. (*Tinglysningsattesten kan indhentes af Bestyrelsen, mod at havelejeren indbetaler attestgebyr samt 150 kr. i administrationsomkostninger.)

Vurdering
Det koster 2.400,- at få vurderet sit hus. Beløbet indbetales til foreningens konto: 5329 – 0243786. Når beløbet er modtaget, vil Bestyreslen kontakte vurderingsudvalget med henblik på at igangsætte vurderingen. Vurderingsudvalget kommer for at vurdere huset, opmåle havelod m.m. Vurderingsperioden er fra 1/4 – 31/8 og rapporten er gældende i 12 I perioden * 1/9 – 31/3 vurderes der kun i forbindelse med skifteretssager 3.000,- Der udfyldes endvidere en ejer-erklæring. 

Løsøre
Ønskes løsøre (indbo) solgt med huset, skal havelejer udarbejde en udspecificeret løsøreliste, der afleveres til Vurderingsudvalget. Hvis køber ikke ønsker at købe løsøret eller dele heraf, så skal havelejeren bortskaffe ejendelene. Et salg er ikke betinget af, at løsøret købes med, det er således købers fulde ret at overtage huset uden løsøre! Hussalget kan ikke trækkes tilbage med den begrundelse, at køber ikke ønsker løsøret.

 

 

Når alt er klar til salg

Når havelejer har godkendt vurderingen, udfyldt ejer-erklæring, indhentet el-attest og tinglysningsattest, samt evt. har udarbejdet en løsøreliste, kontaktes den salgsansvarlige, der sørger for, at huset udbydes til ventelisten. Det kan tage op til 14 dage, da vi udbyder flere huse samtidig og længere tid i sommerferieperioden. Medlemmerne på ventelisten har mellem 8 og 14 dage til at beslutte, om de er interesseret i at få overdraget et hus.  

Bestyrelsen udvælger den endelige køber ud fra placering på ventelisten, samt kontrollerer, om de opfylder betingelser ift. vores vedtægter (optagerområde m.m.). Bestyrelsen informerer køber og havelejer (herefter benævnt sælger). 

Udgifter og  økonimi

I forbindelse med salg af et hus er der nogle omkostninger forbundet hermed.

Vurdering 2.400,00 kr – 3.000,00 kr. * se særlige regler
El-attest fra 500,00 kr.
Tinglysningerattest 175 kr.
Administrationsgebyr 150 kr. * se særlige forhold
Udberingeer fra 0,00 kr.
Nedrivning fra 0,00 kr.

salgsformular

Fejl: Kontaktformular ikke fundet.